Appreciative Inquiry

 AI är en genomarbetad metod för att skapa ett innovativt klimat som främjar ett effektivare samarbete i företaget. AI möten samlar ofta deltagare med mycket olika behov som efter att ha arbetat tillsammans ett antal dagar når nya samarbetsformer. De skapar en gemensam bild av framtiden som de vill ha den utifrån tidigare framgångar och förhoppningar. De deltar i fokuserade diskussioner om trender som påverkar och skapar alternativa framtidsbilder. Problem löses ofta när fokus sätts på önskade resultat och handlingsplaner sätts upp för att nå framtidsvisionerna. Denna process genererar energi och entusiasm som möjliggör faktiska förändringar hos medarbetare, arbetslag och hela organisationer. Metoden lämpar sig väl för

Appreciative Inquiry (AI) är en metod sombelyser hela företaget och hur olika faktorer samverkar. Detta innebär att man både ser till helheten och till verksamhetens olika delar.

AI utgår från det som är bra och fungerande idag och bygger upp arbetslaget genom att höja självförtroendet och skapa trygghet, vilket är en förutsättning för ett kreativt samarbete. Själva aktiviteten genomförs i fyra steg:

 Steg 1 Definiera

En grund läggs där deltagare uppmuntras till att definiera företagets framgångsfaktorer och det som fungerar väl i företaget i nuläget. Deltagarna ska ha en positiv känsla för företaget och känna delaktighet och stolthet i att tillhöra detta. Det som fungerar bra lyfts fram och skapar en grund för fortsatt utveckling. Detta förhållningssätt inger trygghet i gruppen.

Steg 2 Utforska

Ett gemensamt visionerande om framtiden startas. Finns redan uppsatta mål formar dessa ramar för bilderna. Finns inga uttalade mål innan blir detta ett tillfälle att skapa dessa. Viktigt i denna fas är att visionerna blir tydliga och engagerande och detta åstadkommer metoden genom att systematisk använda berättelsen som energikälla. Målen blir inte enbart tomma ord på ett papper.

Steg 3 Designa/Skapa

Här skapar deltagarna en design för hur målen och visionerna ska förverkligas. I ett kreativt klimat föreställer sig gruppen att man utifrån måluppfyllelsen ser sig själva och analyserar hur man nått så långt. Vilka förändringar genomfördes på vägen? Genom att arbeta ”Tillbaka till framtiden” skapas ett frigörande perspektivskifte som ökar utrymmet för kreativa lösningar

Steg 4 Implementera

Nu ska en handlingsplan upprättas. Fokus ligger på praktiskt genomförande och nutid. Vilka åtgärder krävs för att gruppen/verksamheten ska nå de uppsatta målen?

Metoden fokuserar i hög utsträckning på det konkreta arbetet i företaget. Arbetsinnehåll och framtid diskuteras och därigenom berörs även roller och relationer mellan medarbetare. Företagets strategiska planering påverkas på så sätt i detta steg.

Genom samtliga steg läggs stor vikt vid smågruppers sammansättning och dessa diskussioner varvas med storgruppsdiskussioneroch beslut. Gruppers sammansättning varieras under de olika stegen. Metoden skapar delaktighet som är engagerande och inspirerande. Egna arbetsuppgifter kopplas till företagets verksamhet.