Coaching

Personlig coaching

Alla behöver då och då tid för eftertanke och ett tillfälle att reflektera över saker som hänt.

Kanske har något i din omgivning förändrats eller har du själv gått igenom något som får dig att se annorlunda på livet.

Ibland kan förändringar på arbetsplatsen väcka nya tankar och göra att du måste ta ställning till hur du ska hantera situationen, vilka möjligheter och begränsningar det innebär för dig. Det kan också handla om förändringar i privatlivet som gör att du behöver stanna upp och fundera över hur du ska gå vidare.
Du gör tillsammans med LOTC en kartläggning av din situation och en handlingsplan. Denna process ger dig insikter som gör det lättare att planera för framtiden.
Den personliga coachingen kombineras vid vissa situationer med fördel med tjänsten ”Personbedömning för personlig utveckling”.

Chefscoaching

Individuell Chefscoaching

Chefscoaching är en etablerad metod inom ledarutveckling som fått en rad olika definitioner och kommit att bedrivas på många olika sätt.

LOTC:s chefscoaching är en individuell utvecklingsprocess som anpassas efter den coachades förutsättningar, behov, och sammanhang. Coachingen planeras och genomförs efter personligt uppsatta mål. Vi fokuserar på individuell kartläggning, lösning, personlig utveckling och bestående framgång.
Vem behöver individuell chefscoaching?

Alla i chefsställning behöver någon gång en utomstående coach för att samtala om och utvecklas i sin ledarskapssituation. Exempel på typiska coachingfrågor är:
Relationer; Ledarskap kräver stor kompetens i att hantera relationer. Var finns fallgroparna? Vilka är mina tillgångar?

Krav; Är kraven på mig och mina underställda tydliga, realistiska och möjliga att uppfylla?

Karriär; Nästa steg? Var kan jag ha bäst användning för min kompetens och erfarenhet? Vad motiverar mig? Vad hindrar mig?

Konflikter; När skall man ingripa? Hur skall en konflikt hanteras? Kan konflikter vara positiva? Finns några målkonflikter i verksamheten?

Balans/Obalans; Innebär ledarskapet en för svår balansakt mellan jobb och privatliv?

Stress; Är jag steget före eller efter när det gäller förebyggandet av egen och andras stress?

Men coachingen kan naturligtvis handla om andra frågor. Coachingen är öppet forum som den coachade förser med ämnen och material.
Hur går det till?

Individuell chefscoaching läggs upp enligt följande:

Varför LOTC?

 LOTC uppgift är att leda en utvecklingsprocess där de individuella målen ska uppfyllas och där resultatet ska bli bestående.

Den individuella coachingen löser inte enbart det som är för stunden, på arbetet. Självkännedom och nya förhållningssätt blir redskap som den coachade har användning av i alla livets aspekter.

Individuell chefscoaching är en genomgripande och avgörande utvecklingsprocess. Det som krävs för ett lyckat resultat är mod, beslutsamhet och inriktning på ökad självkännedom.

LOTC erbjuder kvalificerad coaching grundad på utbildning i personlig utveckling och kognitiv samtalsmetodik, kombinerad med lång erfarenhet och bred kunskap om arbets- och näringslivets krav och villkor.

Chefscoaching kan med fördel kombineras med tjänsten ”personbedömning i utvecklingssyfte”.

Stresshantering (PDF-Fil)